...
ماژیک - یک ماهه
48000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک پلاس - سه ماهه ( 15 روز هدیه )
267000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک - سه ماهه (15 روزه هدیه )
144000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک - هفت ماهه به همراه یک ماه هدیه
322000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک - شش ماهه به همراه یک ماه هدیه
288000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک پلاس - شش ماهه به همراه یک ماه هدیه
534000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک پلاس - هفت ماهه به همراه یک ماه هدیه
623000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید
...
ماژیک پلاس - یک ماهه
89000 ریال هر کاربر افزودن به سبد خرید